Breu Memòria

L'inici de les activitats en el sector de la neteja de locals públics i altres finalitats connexes es remunta a 1.985, per l'acció i iniciativa de diversos socis, amb experiència en el sector. Ens trobem davant una empresa de dimensió mitjana amb una gran capacitat d'expansió.

 

Des de fa temps, els serveis de neteja, tan imprescindibles en el quefer diari, han estat considerats com una qüestió secundària, costosa i de rendiment difícilment avaluable. No obstant això, l'ampliació i modernització d'instal·lacions, l'aplicació de materials cada vegada més sofisticats, tant en la construcció com en l'ornamentació, que requerien unes tècniques i tractaments cada vegada més especialitzats i complexos per a la seva adequada neteja, va ser realçant la importància que aquest servei tenia no tan sols com a condició bàsica d'higiene i netedat, sinó també de conservació i manteniment, que fes rendible les inversions realitzades.

 

L'específica atenció a la problemàtica que es deriva de la creixent diversitat i modernització dels elements emprats en l'edificació, decoració, revestiments, sòls, mobiliaris, etc., motiva la creació d'un departament tècnic, per elaborar anàlisi de sistemes d'aplicació de productes, mecanització i una adequada supervisió dels treballs a realitzar.

 

A través d'aquesta tècnica es van obtenir resultats satisfactoris com van ser el ple rendiment del personal productor, una ponderada administració, l'aplicació de la neteja més adequada per a cada instal·lació, la utilització dels productes més idonis segons la necessitat de cada servei, l'agilitat en els treballs de gran envergadura i en definitiva una millor formació professional del personal.

 

En conclusió podem afirmar estar davant una empresa sòlida tant en l'angle Tècnic-Econòmic com d'organització, podent així fer front a qualsevol compromís que se li presenti.

 

A més, aquesta empresa es caracteritza pel seu esforç a millorar els seus serveis enfocats cara al Medi ambient, els Recursos Naturals, la Prevenció de Riscos Laborals, la Formació Especialitzada del personal que realitza els serveis, Pla d'Igualtat d'Oportunitats, etc.